ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ

„OMENIA” TG-JIU

 

Dezbătut în Consiliul profesoral în data de……..…………..

Aprobat în Consiliul de administraţie în data de………………

Director,

Prof. Novac Ion

 

 

 

REGULAMENT INTERN

 

TITLUL I – CONSIDERAŢII GENERALE

 

I -1. Conţinutul regulamentului

 

Art.1  Regulamentul  intern  cuprinde  norme  referitoare  la  organizarea  şi  funcţionarea  Şcolii postliceale sanitare „Omenia” Tg-Jiu în conformitate cu:

 •  Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. nr.  4925/08.09.2005
 •  Regulamentul intern al Fundaţiei „Omenia Mălăescu” Tg-Jiu;
 • Hotărârile Consiliului de administraţie al Fundaţiei „Omenia Mălăescu” Tg-Jiu.

Art.2  Respectarea regulamentului intern este obligatoriu pentru cadrele didactice, elevii unităţii şcolare, părinţii elevilor şi persoanele care vin în contact cu unitatea şcolară.

Art.3 Aplicarea prevederilor regulamentului se va realiza într-un climat de încredere şi înţelegere, cu preocuparea pentru exigenţă şi rigoare.

Art.4 Regulile stipulate, vizează buna funcţionare a unităţii şcolare cât şi interesul fiecăruia dintre membrii acestuia.

 

II – 1. Organizarea activităţilor şcolare în cadrul unităţii şcolare

 

Art.5  Şcoala Postliceală Sanitară „Omenia” Târgu Jiu, ca unitate de învăţământ preuniversitar este organizată şi functionează în baza legislaţiei generale şi speciale, a actelor normative elaborate de Ministerul  Educaţiei  Naţionale,  a  prezentului  regulament,  a  deciziilor  Inspectoratului  Școlar Judeţean Gorj.

Art.6 Şcoala Postliceală Sanitară „Omenia” Târgu Jiu, organizează desfăşurarea învăţământului teoretic şi practic prin cursuri de zi, în limita planului de şcolarizare anual aprobat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj.

Art.7   În incinta unităţii şcolare se desfasoară doar activitaţi de instruire şi educare, fiind interzise activităţile care încalcă normele morale, legile generale şi speciale. Este interzisă orice altă activitate de care directorul nu are cunoştinţă şi nu a fost aprobată.

Art.8   Anul şcolar începe la 1 septembrie şi se încheie la 31 august din anul calendaristic următor. Structura anului şcolar, respectiv perioadele de desfăşurare a cursurilor, a vacanţelor şi a sesiunilor de examene se stabilesc prin ordin al ministrului Educaţiei şi Cercetării. În situaţii obiective, ca de exemplu: epidemii, calamităţi naturale, etc., cursurile şcolare pot fi suspendate pe o perioadă determinată. Suspendarea cursurilor şcolare se poate face la nivelul unităţii de învăţământ, la cererea directorului şi cu aprobarea inspectorului şcolar general.

Art.9   Activitatea de instruire teoretică şi practică de desfăşoară pe baza curriculum-ului aprobat prin ordinul M.E.C. nr. 2713/29.11.2007 Acest curriculum cuprinde planurile de învăţământ, programele analitice pe discipline (module) şi standardele de pregătire profesională în calificarea asistent medical generalist realizat prin  învăţământul  preuniversitar postliceal.

Art.10  Pentru studiul disciplinelor din curriculum la decizia şcolii, al limbilor moderne sau pentru instruirea de specialitate clasele pot fi împărţite în grupe. O grupă de studiu conţine minimum 10 elevi.

Art.11 Organizarea semestrială şi anuală a activităţii fiecărui cadru didactic, se va face pe baza planificărilor anuale și semestriale. Aceste documente vor fi înaintate de către fiecare cadru didactic responsabilului de comisie metodică spre analiză și avizare.

Art.12  Instruirea practica se va  desfășura  în  unităţi  de profil,  spitale,  cabinete particulare sau cabinete ale medicilor de familie, pe baza protocolului sau contractului încheiat cu conducerea acestor unităţi, fiind îndrumaţi şi controlaţi de către cadrele didactice care au în normă instruirea practică.

Art.13  Activitatea instructiv-educativă se desfăşoară în zilele lucrătoare ale săptămânii, începând cu ora 08.00, pe două schimburi, cu durata de 50 de minute, urmate de pauză de 10 minute, conform orarului aprobat, în sălile de clasă,cabinetele şi laboratoarele de specialitate.

 

III – 1. Accesul şi siguranţa în incinta unităţii

 

Art.14  Este interzis accesul persoanelor străine în incinta unităţii şcolare. Pentru motive întemeiate, persoanele vor avea acces în unitate pe bază de carte sau buletin de identitate, datele personale şi ora de intrare-ieşire se vor consemna într-un registru de evidenţă.

Art.15  Accesul în incinta unităţii de invăţământ le este permis elevilor numai daca sunt în ţinută decentă şi prezintă la intrare legitimaţia sau carnetul de elev.

Art.16  Este interzis accesul în incinta unităţii şcolare a persoanelor aflate sub influenţa băuturilor alcoolice sau a celor turbulente, precum şi a celor care au intenţia vădită de a deranja ordinea şi liniştea instituţiei.

Art.17    Este interzisă intrarea persoanelor însoţite de câini, cu arme sau obiecte contondente, cu substanţe  toxice,  explozive-pirotehnice,  iritante-lacrimogene  sau  uşor  inflamabile,  cu  publicaţii având caracter obscen sau instigator, precum şi cu stupefiante sau băuturi alcoolice. Se interzice comercializarea acestor produse în incinta şcolii.

Art.18 Profesorul de serviciu şi cadrele didactice au obligaţia să supravegheze comportarea vizitatorilor şi să verifice sălile în care aceştia sunt invitaţi, pentru a nu fi lăsate sau abandonate obiecte care prin conţinutul lor pot produce evenimente deosebite.

Art.19 După terminarea orelor de program şi în timpul nopţii, spaţiile şcolare vor fi încuiate de către profeorul de serviciu, care va verifica în prealabil, respectarea măsurilor adoptate pentru paza contra incendiilor şi siguranţei imobilului.

 

TITLUL II  CONDUCEREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT

 

II – 1  Dispoziţii generale

 

Art.20 Conducerea unităţii este asigurată de către: Director, Consiliul de administraţie, Consiliul profesoral, fiecare indeplinindu-şi atribuţiile nominalizate în Legea Educaţiei Naţionale – Legea 1/05.01.2011, Regulamentul de organizare şi functionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat de M.E.C. prin ordinul nr.4925 din 08.09.2005.

Art.21 Partea financiară: gestionarea fondurilor, asigurarea salariilor, achitarea facturilor de la utilităţi, cheltuieli pentru amenajări, procurare de mijloace de învăţământ, rămân în atribuţiile preşedintelui Fundaţiei „OMENIA MĂLĂESCU” Tg –Jiu.

 

II – 2  Directorul

 

Art.22  Directorul realizează conducerea executivă a şcolii, în conformitate cu atribuţiile conferite de lege, cu hotărârile Consiliului de Administraţie, precum şi cu alte reglementări legale. El este preşedintele Consiliului Profesoral şi al Consiliului de Administraţie, în faţa cărora prezintă rapoarte semestriale şi anuale, având drept de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal salariat al unităţii de învăţământ.

Art.23 În realizarea funcţiei de conducere, în calitate de angajator, în calitate de evaluator, directorul are atribuţiile consemnate în Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin O.M.E.C. nr.   4925/08.09.2005 –   art. 16–24 care sunt specifice învăţământului postliceal.

 

II – 3  Consiliul profesoral

 

Art.24  Consiliul profesoral este alcătuit din totalitatea personalului didactic de predare, cu norma de bază în unitatea de învăţământ, titular şi suplinitor şi are rol de decizie în domeniul instructiv- educativ. Personalul didactic auxiliar al unităţii de învăţământ este obligat să participe la şedinţele consiliului profesoral, atunci când se discută probleme referitoare la activitatea acestuia şi atunci când este invitat, absențele nemotivate constituind abateri disciplinare.

Art.25 Consiliul profesoral îşi desfăşoară activitatea, îndeplinind atribuţiile consemnate în Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin O.M.E.C. nr.  4925/08.09.2005 – art. 27–28 care sunt specifice învăţământului postliceal.

 

II – 4  Consiliul de administraţie

 

Art.26 Consiliul de administraţie funcționează conform prevederilor Legii Educaţiei Naţionale – 1/05.01.2011,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  având  rol  de  decizie  în  domeniul organizatoric şi administrativ.

Art.27 Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea, îndeplinind atribuţiile consemnate în Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin O.M.E.C. nr.  4925/08.09.2005 – art. 30 –34 care sunt specifice învăţământului postliceal.

 

II – 5  Comisiile metodice

Art.28  În cadrul unităţii de învăţământ, se constituie comisii metodice, pe discipline înrudite.

 

Art.29 Comisiile metodice îşi desfăşoară activitatea, îndeplinint atribuţiile consemnate în Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin O.M.E.C. nr.  4925/08.09.2005 – art. 36–37 care sunt specifice învăţământului postliceal.

 

II – 6  Consiliul clasei

 

Art.30 Consiliul clasei este constituit din totalitatea personalului didactic de predare care predă la clasa respectivă, din cel puţin un părinte delegat al comitetului de parinţi al clasei şi, pentru toate clasele, din liderul elevilor clasei respective. Preşedintele consiliului clasei este dirigintele.

Art.31  Consiliul  clasei  îşi  desfăşoară  activitatea  la  nivelul  fiecărei  clase  având  ca  principale obiective şi atribuţii consemnate în Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ  preuniversitar  aprobat  prin  O.M.E.C.  nr.    4925/08.09.2005  –    art.  39–40  care  sunt specifice învăţământului postliceal.

Art.32  Dirigintele  clasei  îndeplineşte  prevederile  cuprinse  în  Regulamentul  de  organizare  şi funcţionare a învăţământului preuniversitar – Secţiunea a 6-a Consiliul clasei, art. 38-42.

 

II – 7 Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii

 

 Art.33 La nivelul unităţii şcolare se constituie Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în vederea urmăriri  realizării  indicatorilor  de performanţă cuprinse în  standardele  de  calitate şi  a standardelor de referinţa, conform metodologiei de asigurare a calităţii.

 Art.34 Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii îndeplineşte atribuţiile consemnate în Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin O.M.E.C. nr.  4925/08.09.2005 – art. 43–44 care sunt specifice învăţământului postliceal.

 

II – 8 Părinţii

 

Art.35 Părinţii/tutorii legali au dreptul şi obligaţia de a colabora cu unitatea de învăţământ, în vederea realizării obiectivelor educaţionale.

 

 

TITLUL III – PERSONALUL  DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC

 

III – 1. Drepturile cadrelor didactice

Art.36  Cadrele didactice sunt renumerate pentru orele efectuate, conform contractului de muncă. Art.37  În funcţie de bugetul de venituri şi cheltuieli al unităţii şcolare, cadrele didactice ai căror elevi obţin premii la diferite concursuri şcolare beneficiază de premii anuale.

Art.38 Cadrele didactice pot folosi în timpul liber calculatoarele şi internetul, în scopul informării şi documentării în domeniul specialităţii.

 

 

III – 2. Obligaţiile/îndatoririle cadrelor didactice

 

Art.39 Cadrele didactice se prezintă la activităţile şcolare sau extraşcolare planificate, cu 10 minute înainte.

Art.40  În  funcţie  de  necesităţile  unităţii,  directorul  poate  modifica  programul,  cu  înştiinţarea prealabilă a celor vizaţi.

Art. 41 Folosirea integrală şi cu maximă eficienţă a timpului alocat activităţilor şcolare.

Art.42  Utilizarea  şi  îngrijirea  mijloacelor  de  învăţătură  din  dotarea  laboratoarelor,  folosirea materialelor consumabile şi a energiei electrice în mod raţional.

Art.43. Comportarea decentă şi corectă faţă de elevi, colegi şi părinţii elevilor.

Art.44 Menţinerea ordinei şi curăţeniei la locul de muncă.

Art.45 Respectarea normelor de protecţia muncii şi P.S.I. Instruirea elevilor în această direcţie ori de câte ori este necesar.

Art.46 Anunţarea telefonică sau prin colegi până la începerea programului, despre eventualele întârzieri sau absentări, cauzate de situaţii deosebite, sau intrarea în concediu medical.

Art.47 Activitatea desfăşurată la clasă este evidenţiată prin consemnarea subiectului fiecărei lecţii şi semnarea  în  condica  de  prezenţă  şi  activitate  a  cadrelor  didactice,  conform  orarului  zilnic  al fiecăruia.

Art.48  Cadrele  didactice  nu  au  voie  să  copieze  programe  din  memoria  calculatoarelor  din laboratoarele unității școlare, acestea sunt supuse legislaţiei privind cumpărarea licenţei de utilizare. Art.49 Cadrele didactice realizează serviciul pe şcoală pe baza unui grafic întocmit de comisia de întocmire a orarului şi a graficelor de serviciu pe şcoală – elevi şi profesori.

Art.50 Cadrele didactice de serviciu pe şcoală au următoarele atribuţii:

 

 •  Se prezintă la şcoală cu 10 minute înainte de începerea programului şi verifică:

–    starea de curăţenie a spaţiilor şcolare;

–     iau  măsuri  de  semnalizare  şi  remediere  a  unor  locuri  care  ar  putea  produce accidente în rândul elevilor;

–    instruiesc elevul de serviciu pe şcoală reamintindu-i sarcinile pe care le are de îndeplinit în această calitate.

 •  Urmăresc şi răspund de organizarea pauzelor elevilor dintre propriile ore şi în pauza după terminarea propriului program.
 • Când se impune, în lipsa directorului şcolii, profesorii de serviciu pot lua unele măsuri urgente pentru evitarea unor situaţii deosebite sau pericole de accidentare a elevilor. Ulterior anunţă directorul şcolii despre măsurile luate.
 • Depistează elevii care produc dezordine şi distrugeri de bunuri în vederea recuperării pagubelor şi sancţionarea celor vinovaţi.
 •  Realizează predarea serviciului profesorilor care îi urmează conform orarului (graficului) şi îi informează despre:

–    situaţiile deosebite care ar putea produce accidente în rândul elevilor

–    situaţia prezenţei elevilor

–    situaţia catalogului clasei şi a condicii de prezenţă

 •  Profesorii care au ultima oră urmăresc:

–    părăsirea în linişte şi ordine a localului de către elevi

–    se asigură de închiderea sălilor de clasă şi a cancelariei

–    asigură securizarea cataloagelor şi a condicii de prezenţă

–    consemnează în registrul profesorului de serviciu problemele deosebite.

 

Art.51 Cadrele didactice îndeplinesc prevederile cuprinse în: Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cap. Consiliul clasei, Personalul didactic, Evaluarea, în Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 şi prevederile din Fişa postului.

 

III – 3. Sancţiuni aplicate personalului didactic

 

Art.52 Pentru întârziere la ore, absenţe nemotivate de la ore, atitudine necorespunzatoare faţă de colegi şi elevi, prezenţa la şcoală şi la ore în situaţii degradante, deturnarea sensului şi destinaţiei orelor de curs, personalul didactic poate fi sancţionat de către consiliul de administraţie.

Art.53 Sancţiunile ce se pot aplica sunt Atenţionarea în faţa Consiliului Profesoral şi a Consiliului de Administraţie, Neplata orei dacă intârzierea depăşeste 10 min, Neplata orelor neefectuate, Diminuarea calificativului anual, Eliberarea unor caracterizări în conformitate cu comportamentul cadrului didactic.

 

 

TITLUL IV – ELEVII

 

IV – 1. Dobândirea şi încetarea calităţii de elev, drepturi, îndatoriri, recompense, sancţiuni

Art.54 Dobândirea calităţilor de elev al Şcolii Postliceale Sanitare ,,OMENIA,, Tg-Jiu se face prin:

 •  înscrierea  în  perioada  iulie–august  şi  încheierea  contractului  de  şcolarizare  între conducerea şcolii şi elev;
 •  transfer de la altă unitate de învăţământ, susţinerea diferenţelor (dacă situaţia o cere) şi încheierea contractului de şcolarizare între conducerea şcolii şi elev.

Art.55 Calitatea de elev se exercită prin participarea la lecţii conform orarului şi la alte activităţi organizate de şcoală, respectarea prevederilor prezentului regulament intern şi a ROFUIP. Evidenţa prezenţei elevilor se face la fiecare oră de curs de către profesor. Absenţele datorate îmbolnăvirii elevilor sau altor cauze obiective sau de forţă majoră, se consideră motivate.

Motivarea absenţelor se face pe baza următoarelor acte:

– adeverinţă eliberată de medicul de familie.

– adeverinţă eliberată de spitalul în care elevul a fost internat.

– cerere scrisă a elevului.

Motivarea absenţelor se face de către diriginte. Actele pe baza cărora se face motivarea se vor prezenta în decurs de 7 zile şi vor fi păstrate de diriginte pe tot parcursul anului şcolar.

Nerespectarea termenului de 7 zile pentru prezentarea actelor de motivare a absenţelor atrage după sine considerarea acestora ca fiind nemotivate.

Art.56 Calitatea de elev încetează în următoarele cazuri:

 •  absolvirea şcolii;
 •  repetenţie;
 •  exmatricularea, datorită săvârşirii în mod repetat a unor abateri disciplinare;
 •  neachitarea taxei de şcolarizare pe o perioadă mai mare de şase luni;
 •  transfer la sfârşitul anului şcolar;

 

Art.57  Drepturile  elevilor  sunt  cele  cuprinse  în  Regulamentul  de  organizare  şi  funcţionare  a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cap. VIII, secţiunea a 3-a art. 97-107, aplicabile elevilor din învăţământul postliceal.

Art.58 Elevii exercită drepturi individuale şi colective şi sunt supuşi unor obligaţii. Respectul faţă de celălalt, spiritul de toleranţă, libertatea de conştiinţă constituie cadrul de referinţă al executării acestor drepturi.

Art.59 Dreptul de exprimare colectivă se exercită prin liderul clasei sau prin reprezentantul elevilor în Consiliul de Administraţie al unităţii şcolare.

Art.60 Îndatoririle elevilor sunt cele cuprinse în Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar cap. VIII, secţiunea a 4-a, art. 110-114, aplicabile elevilor din învăţământul postliceal.

Art.61 Elevii îşi desfăşoară activitatea sub regimul autodisciplinei.

Art.62 Elevii participă zilnic la activităţile şcolare, conform orarului, fiind prezenţi la sediul şcolii cu 10 minute înainte de începerea cursurilor.

Art.63 În cazul în care un profesor absentează, elevii nu vor părăsi sala de clasă, fără aprobarea profesorului de serviciu. În acest timp nu vor deranja cursurile din sălile învecinate, vor citi sau vor studia lecţiile studiate în orele anterioare.

Art.64 Deplasările domiciliu-sediul şcolii şi invers, deplasările de la domiciliu la sediul spitalului şi invers, pentru orele de instruire practică, precum şi în timpul pauzelor pe distanţe scurte, sunt considerate deplasări individuale, în cursul cărora elevii îşi asumă răspunderea individuală privind codul rutier, reglementările aplicate pietonilor şi pasagerilor din mijloacele de transport în comun precum şi legislaţiei privind respectarea ordinii şi liniştii publice.

Art.65 Orice prejudiciu corporal sau material cauzat unui alt elev din şcoală sau de la alte unităţi şcolare, angajează răspunderea sa, civilă sau penală.

Art.66 Elevii trebuie să cunoască şi să respecte normele de protecţia muncii, P.S.I., protecţia civilă şi protecţia mediului în sălile de clasă, laboratoare, coridoare, scări, stradă, parcuri, etc.

Art.67 Elevii nu au voie să poarte asupra lor şi să introducă în şcoală, obiecte periculoase (arme, obiecte tăioase sau ascuţite, produse explozibile, produse inflamabile, sprayuri lacrimogene sau paralizante, etc.). În caz contrar se reţine de către profesorul de serviciu pe şcoală.

Art.68 Elevii nu au voie să consume băuturi alcoolice şi droguri în incinta şcolii.

Art.69 Elevii nu au voie să primească vizite în localul şcolii, a unor prieteni, foşti colegi.

Art.70 Elevii nu au voie să alerge, să ţipe sau să se joace în clasă, pe coridoare sau pe scări.

Art.71 Elevii trebuie să respecte ordinea şi curăţenia. Resturile alimentare şi ambalajele se pun la coşul de gunoi.

Art.72 Elevii care produc deteriorări de bunuri sunt obligaţi, să acopere cheltuielile ocazionate de repararea sau înlocuirea bunurilor distruse.

Art.73 Elevii au obligaţia să participe la activităţile organizate de şcoală, în afara orarului zilnic. Art.74 Elevii nu au voie să schimbe configuraţia reţelei de calculatoare și nu au voie să copieze sau să introducă programe din/în memoria calculatorului.

Art.75 Elevii nu au voie să schimbe şi/sau să scoată în afara localului liceului, echipamente şi materiale din dotarea sălilor de clasă.

Art.76 Elevii nu au voie să înregistreze audio sau video evenimente din timpul orelor sau pauzelor. În timpul lecțiilor telefoanele mobile se închid.

Art.77 Elevii vor realiza serviciul pe clasă şi şcoală conform planificării întocmite, respectând atribuţiile menţionate.

Art.78 Elevii vor purta vestimentaţie decentă, fără înscrisuri stridente sau provocatoare.

Art.79 Recompensele elevilor sunt cele cuprinse în Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar cap. VIII – Elevi, secţiunea a 5-a Recompensarea elevilor, art. 115-117, aplicabile elevilor din învăţământul postliceal.

Art.80 Sancţiunile aplicate elevilor sunt cele cuprinse în Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cap. VIII – Elevi, secţiunea a 6-a. Sancţiunile aplicate elevilor art. 118-134, aplicabile elevilor din învăţământul postliceal.

Art.81 Elevii care produc acte de indisciplină grave, apreciate de Consiliul Profesoral sunt obligaţi, ca în termen de 5 zile să-şi găsească o altă şcoală la care să se transfere. În caz contrar sunt scoşi din evidenţele şcolare.

Art.82 Elevii care se transferă în timpul anului şcolar la o altă unitate şcolară, indiferent de motiv, vor  achita  taxa  de  şcolarizare  pentru  perioada  de  la  începutul  anul  şcolar,  pâna  la  momentul aprobării transferului.

Art.83 Elevii au obligaţia să achite taxa de şcolarizare la datele stipulate în contractul de şcolarizare, în caz contrar, pentru întârzieri, se aplică penalităţi de 1% pe zi. În cazuri deosebite, ca urmare a unei  cereri,  preşedintele  Fundaţiei  „Omenia  Mălăescu”  Tg-Jiu,  poate  amâna  plata  taxei  de şcolarizare.

Art.84 Elevilor, cărora din diferite motive de absentare, nu li se poate încheia media la unul sau mai multe module, sunt declaraţi cu situaţia neîncheiată la modulul/modulele respective, urmând să se prezinte la examenele de încheiere a situaţiei şcolare în perioadele stabilite de conducerea şcolii. Susţinerea acestor examene se face în urma achitării unei taxe de 100 lei pentru fiecare modul (scris şi oral). Absenţii de la aceste examene, sunt declaraţi repetenţi.

Art.85 Elevii declaraţi corigenţi la sfârşitul anului şcolar trebuie să se prezinte la examenele de corigenţe în perioadele stabilite de conducerea şcolii. Susţinerea acestor examene se face în urma achitării unei taxe de 100 lei pentru fiecare modul (scris şi oral). Absenţii de la aceste examene, sunt declaraţi repetenţi.

Art.86 Elevii care se înscriu la şcoală şi trebuie să susţină examene de diferenţe la unele module trebuie să achite o taxă de 100 lei pentru fiecare modul (scris şi oral).

Art.87 Prezenţa la orele de laborator este obligatorie. Elevii care absentează la aceste ore, trebuie să le recupereze, conform unei planificări întocmită de profesorii de specialitate, pentru care vor achita contravaloarea de 10 lei/oră.

Art.88 Elevii, pe lângă taxa de şcolarizare, vor achita şi următoarele taxe, în funcţie de solicitări:

– taxa de înscriere la şcoală – 100 lei

– taxa pentru examenul de absolvire – se stabileşte anual pe baza Ord.MEN

– taxa pentru eliberarea diplomă şi foaie matricolă – 400 lei

– taxa pentru eliberare plan de învăţământ – 100 lei

 

IV – 2. Organizarea serviciului elevului pe clasă şi şcoală

 

Art.89 Diriginţii claselor au obligaţia de a organiza serviciul pe clasă (în ordinea catalogului sau în ordinea aşezării în bănci), câte doi elevi zilnic, întocmind un tabel în acest sens, după care urmăresc îndeplinirea atribuţiilor elevilor de serviciu.

Art. 90 Elevii de serviciu pe clase au următoarele atribuţii:

 

 • Se îngrijesc ca la fiecare oră să existe material pentru scrierea pe tablă (cretă sau marker şi burete pentru şters tabla spălat şi stors).
 • Unul  dintre  elevii  de  serviciu  supraveghează  activitatea  din  clasă,  răspunde  de ordinea, curăţenia şi eventualele degradări de bunuri, deschide ferestrele pentru aerisire.
 • Al doilea elev de serviciu supraveghează activitatea de pe coridorul din faţa sălii de clasă, răspunzând de ordinea, curăţenia, disciplina şi eventualele degradări de bunuri şi nu permite intrarea în sala de clasă a elevilor din alte clase sau a persoanelor străine.
 • Elevii de serviciu pe clasă nu au voie să părăsească posturile în timpul pauzelor decât prin înlocuirea pentru timp scurt, de către responsabilul clasei sau locţiitorul acestuia.
 • Elevul de serviciu care răspunde de activitatea de pe coridor, iese primul din clasă şi intră ultimul după ce a sunat şi a invitat elevii să intre în clasă.
 • Elevii de serviciu pe clasă, vor comunica urgent, prin elevul de serviciu pe şcoală sau direct, profesorului de serviciu, dirigintelui clasei sau directorului liceului, toate cazurile de abateri disciplinare, semnalate în timpul pauzei.
 • În timpul orelor, în eventualitatea neprezentării profesorului, elevii de serviciu pe clasă, liderul clasei şi locţiitorul acestuia, răspund de ordinea, curăţenia, disciplina clasei. Eventualele abateri disciplinare se comunică imediat profesorului de serviciu pe clasă.
 • Răspunderea elevilor de serviciu pe clasă se limitează la cunoaşterea şi raportarea către profesorul de serviciu pe clasă şi dirigintelui clasei, a elevilor care au produs acte de indisciplină sau degradări de bunuri. În caz contrar elevii de serviciu pe clasă vor realiza curăţenia clasei sau vor înlocui bunurile deteriorate sau sustrase.
 • La sfârşitul programului elevii de serviciu predau clasa, în perfecţie stare de curăţenie şi ordine.

 

Art.91 Serviciul pe şcoală al elevilor se desfăşoară pe baza unui grafic întocmit de comisia de întocmire a orarului şi a graficelor de serviciu pe şcoală – elevii şi profesorii.

Art. 92 Elevii de serviciu pe şcoală au următoarele atribuţii:

 

 •  Se prezintă la şcoală cu 10 minute înainte de începerea programului.
 •  Asigură semnalizarea începerii şi sfârşitului lecţiilor, conform programului.
 •  Urmăresc respectarea ordinii şi curăţeniei în timpul pauzelor.
 • Informează profesorii de serviciu pe şcoală despre situaţiile deosebite sprijinindu-i în depistarea elevilor care produc acte de indisciplină, distrugere de bunuri etc.

 

TITLUL V – DISPOZIŢII FINALE

Art.93 Prezentul regulament va fi adus la cunoştinţa elevilor şi a părinţilor de către diriginţii claselor.

Art.94 Prezentul regulament intră în vigoare începând cu 11 septembrie 2018.